Previous Next

Програмирање на автоматика CAREL за ладилна машина - ФРУКТАНА Штип

Програмирање на автоматика CAREL за управување на четири компресори по 75kW за обезбедување на константна температура -40°C во комора (тунел) за замрзнување.