Previous Next

Безжична комуникација на мрежа од PLC уреди за дојава на аларм - ТИТАН Цементарница Усје АД Скопје

Проектирање и изведба на безжичен систем за дојава на аларм при пристап во работна околина на кранска стаза. Изведен со пет OMRON PLC уреди и пет безжични (RF) RS485 комуникациски модули.