Previous Next

Автоматизација на клима комора - Геолошки завод на Р. Македонија

Автоматизација на клима коморa и машинска сала со 1 PLC+HMI контролер од програмата на UNITRONICS – Израел. Системот е конфигуриран од 20 дигитални влезно/излезни точки и 2 температурни точки. Автоматско централизирано снабдување со топла и ладна вода на 1 клима коморa од машинска сала. Летен и зимски режим на вентилација со контрола на температура. Припрема на топла вода за радијаторско греење во зимски режим и припрема на ладна вода за вентилоконвекторско ладење во летен режим. Задавање на неделни временски распореди во кои е вклучена зададена посакувана температура и капацитет на работа на клима комора. Модулирано управување на вентилатори од клима комори со 2 фреквентни регулатори од програмата на YASKAWA.