Previous Next

SCADA за противпожарен систем Т-078 - OKTA Скопје

Проектирање и изведба на SCADA систем за управување и мониторинг на систем за автоматско управување и визуелизација на погон на пожарни пумпи и вентили за припрема на пена за гасење на горива.