Previous Next

Автоматика за парно греење – Приватен стан

Проектирање и изведба на систем за автоматско управување на електричен котел за парно греење. Системот е изработен со хардверски и софтверски компоненти од сопствената производна програма на ХАС Инженеринг. Можност за управување преку интернет и режим на работа со временски распоред.