Previous Next

Автоматизација на систем за транспорт на кечап - ВИТАМИНКА АД Прилеп

Проектирање и изведба на систем за автоматско управување на транспорт на кечап. Системот е изведен со:

- Програмабилен логички контролер со 36 дигитални влеза и 24 релејни излези.
- Операторски 7’’ панел (екран) на допир.
- 3 кондуктивни мерачи на ниво со електроди.
- Апликативен програмски пакет за PLC.
- Апликативен програмски пакет за операторски панел.

Системот овозможува управување со две електромоторни пумпи со следење на статус, управување со 6 пневматски вентили со следење на статус, следење на ниво на кечап во 6 резервоари.